شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

آوا در کدال

03 ژانویه 2020

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمایید

نماد نام شرکت
عنوان اطلاعیه کد زمان ارسال زمان انتشار دانلود
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰۹:۰۵:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰۹:۰۵:۱۵ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۷:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۷:۴۶ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۲:۴۵ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۱:۱۳:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۱:۱۳:۱۳ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۴:۵۵:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۴:۵۵:۵۲ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۲:۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۲:۱۴:۰۰ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰۹:۴۴:۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰۹:۴۴:۴۸ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۲:۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۲:۱۴ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰۹:۳۶:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰۹:۳۶:۰۹ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰۸:۵۶:۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰۸:۵۶:۳۷ PDF
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲۰:۴۶:۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲۰:۴۶:۰۶ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۵:۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۵:۱۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۱۸:۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۱۸:۳۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ن-۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۱۹:۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۱۹:۳۹ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۲:۰۷:۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۲:۰۷:۱۶ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰۹:۵۰:۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰۹:۵۰:۴۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰۹:۴۶:۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰۹:۴۶:۲۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۱:۵۰:۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۱:۵۰:۴۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰:۵۶:۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰:۵۶:۵۴ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ن-۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰:۵۴:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰:۵۴:۰۵ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ن-۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۵:۲۹:۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۵:۲۹:۱۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰۸:۴۸:۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰۸:۴۸:۱۴ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶:۴۶:۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶:۴۶:۴۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰۸:۳۴:۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰۸:۳۴:۲۰ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۲:۱۶:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۲:۱۶:۳۴ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵:۲۸:۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵:۲۸:۴۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۴۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۴۱:۱۵ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۶:۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۶:۲۵ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰:۱۷:۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰:۱۷:۳۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
افشای اطلاعات بااهمیت – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۲:۱۵:۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۲:۱۵:۵۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی ثبت افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۲:۳۲:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۲:۳۲:۳۱  پیوست
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۴:۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۴:۳۴ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۹:۴۵ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۸:۳۰ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۴:۱۴:۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۴:۱۴:۵۵ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۷:۳۶:۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۷:۳۶:۴۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۲:۱۸:۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۲:۱۸:۴۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۷:۳۵:۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۷:۳۵:۳۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۷:۰۱:۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۷:۰۱:۴۹ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۳:۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۳:۳۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۱:۳۴:۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۱:۳۴:۴۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۱:۱۱:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۱:۱۱:۱۰ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۰:۴۸:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۰:۴۸:۳۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۰:۳۷:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲۰:۳۷:۲۰ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۸:۵۵:۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۸:۵۵:۴۶ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۲:۱۲:۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۲:۱۲:۳۹ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰۹:۵۸:۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰۹:۵۸:۱۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۳۲:۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۳۲:۲۶ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۱۸:۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۱۸:۱۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۰۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۰۸:۵۲ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۰۵:۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۳:۰۵:۰۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۵۵:۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۵۵:۲۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۲۹:۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۲۹:۳۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۱۴:۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۱۴:۵۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۰۱:۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۰۱:۳۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۱:۴۸:۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۱:۴۸:۰۱ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۱:۲۱:۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۱:۲۱:۵۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۰:۵۵:۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۰:۵۵:۴۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹:۲۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹:۲۸:۵۲ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹:۲۳:۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹:۲۳:۱۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۷:۲۷:۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۷:۲۷:۵۲ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۶:۳۲:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۶:۳۲:۴۰ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۶:۳۱:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۶:۳۱:۲۰ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۵۳:۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۵۳:۴۹ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۲۳:۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۲۳:۰۸ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۴:۰۰:۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۴:۰۰:۳۳ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۰۹:۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۰۹:۴۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲:۵۷:۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲:۵۷:۰۷ pdf
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۰:۵۴:۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۰:۵۴:۵۶ pdf