شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

افزایش سرمایه آوا نوین

۱۰ دی ۱۳۹۸

مصارف

افزایش نسبت سرمایه شرکت در مقایسه با شرکت های مشابه ، حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت ، تقویت بنیه مالی و پرداخت مخارج سرملیه ای برنامه ریزی شده.

منابع

مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

درصد افزایش سرمایه

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید