شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

چارت سازمانی

۰۳ شهریور ۱۳۹۸

هیئت مدیره

مدیر عامل

حسابرس داخلی

مشاورین

معاونت برنامه ریزی اقتصادی

کارشناس برنامه ریزی

مدیر تعالی

حوزه مدیریت

مدیر سرمایه گذاری

کارشناس سرمایه گذاری

مدیر مالی و اداری

تحصیلدلر

کارشناس پیگیری