شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

کمیته‌های تخصصی

12 اکتبر 2019

 کمیته های تخصصی

هدف کمیته های تخصصی استفاده از نظرات خبرگان ، تحلیلگران و کارشناسان زبده بازار در زمینه های سرمایه گذاری و تصمیم گیری در خصوص مسائل استراتژیک شرکت و همچنین نظارت دقیق و لازم بر فعالیت های اصلی شرکت می باشد. شرکت سرمایه گذاری آوا نوین(سهامی عام) با شناخت و استفاده ی بهینه و رشد قابلیت های درونی خود سعی می نماید با کمترین هزینه و بیشترین سرعت به اهداف استراتژیک خود دست یابد. مدیران و کارشناسان در قالب جلسات کمیته های شرکت به ویژه کمیته تعالی سازمانی نقاط ضعف و قوت را احصاء نموده و درصدد بهبود و رفع موانعی هستند که مانع از همسویی کارکنان می شود. کمیته­ی سرمایه گذاری و کمیته مدیریت ریسک نیز از دیگر کمیته های مهم شرکت است که مدیران شرکت در این کمیته­ها به دنبال تبادل نظر در مورد متغیّر های اثرگذار بر بازار سرمایه و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری های شرکت می باشند.

موضوع مشارکت: بررسی فرآیندها و اطلاعات واحد مالی

تعداد جلسات برگزار شده در دوره مورد گزارش: ۴ جلسه

توضیحات: کارکنان بخش مالی در این بخش حضور دارند

اعضا کمیته :

آقای دکتر مهدوی راد ( رئیس ) ،

آقای دکتر رئیس زاده ،

آقای دکتر افشین ،آقای عباسی ،

آقای آقایی ( دبیر )

موضوع مشارکت: تبادل نظر در مورد متغیرهای اثر گذار بر بازار سرمایه

تعداد جلسات برگزار شده در دوره مورد گزارش: ۱۰  جلسه

توضیحات: جلسه کمیته سرمایه گذاری ماهانه ۲ بار در  محل شرکت تشکیل می گردد

اعضا کمیته :

آقای دکتر فیضی پور ( رئیس ) ،

آقای دکتر مشعلی ،

آقای دکتر ورزشکار ،

آقای دکتر احمدیان ،

آقای دکتر پهلوان ،

آقای پور حیدری ( دبیر )

موضوع مشارکت: بررسی میزان ریسک و بتای پرتفوی شرکت

تعداد جلسات برگزار شده در دوره مورد گزارش: ۶  جلسه

توضیحات: جلسات کمیته مدیریت ریسک هر ماه یکبار با حضور عضو هیأت مدیره برگزار می گردد.

اعضا کمیته :

آقای دکتر فیضی پور (رئیس ) ،

آقای عباسی ،

آقای پور حیدری ( دبیر )

موضوع مشارکت: همکاری کارکنان بخش مالی جهت وصول مطالبات

تعداد جلسات برگزار شده در دوره مورد گزارش: ۶  جلسه

توضیحات: این کمیته هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و میزان مطالبات دریافتی و نیز مانده حساب از شرکت های سرمایه پذیر اطلاع رسانی می گردد

اعضا کمیته :

آقای عباسی ( رئیس ) ، آقای آقایی ، خانم احمدی ، آقای تراب نژاد ( دبیر )

موضوع مشارکت: خود ارزیابی معیارهای تعالی سازمانی

تعداد جلسات برگزار شده در دوره مورد گزارش:۷ جلسه

توضیحات:این جلسات با حضور اغلب کارکنان شرکت و نیز حضور مشاوران شرکت به صورت تخصصی در واحدهای سازمانی برگزار می گردد

اعضا کمیته :

آقای دکتر قدرتی( رئیس ) ، آقای پور حیدری ، آقای عباسی ، خانم احمدی ، آقای آقایی ( دبیر )

کمیته انتصابات با هدف تقویت و افزایش اثربخشی در جذب, ارتقاء کارکنان تشکیل شده تا اقدامات مرتبط با جذب و ارتقاء به صورت یکپارچه و نظام مند و در چارچوب سیاست های حاکمیت شرکتی مجموعه انجام پذیرد

اعضا کمیته :

آقای دکتر شهبازی ( رئیس ) ، خانم احمدی ، آقای عباسی ( دبیر )

اعضا کمیته :

آقای دکتر ورزشکار ( رئیس ) ، آقای عباسی ، آقای آقایی ( دبیر )

اعضا کمیته :

آقای دکتر ورزشکار ( رئیس ) ، آقای عباسی ، خانم احمدی ( دبیر )