شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

گزارش تصویری عرضه اولیه آوا نوین

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در یک نگاه

تاریخ عرضه: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

تعداد عرضه: ۱۵۰ میلیون سهم

حداکثر سهمیه هر کد: ۲۵۰ سهم

دامنه قیمت:۲۱۰ الی ۲۱۶ تومان

شما را به تماشا تصاویری از عرضه اولیه آوانوین دعوت میکنیم

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید