دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

چارت سازمانی

25 آگوست 2019

هیئت مدیره

مدیر عامل

حسابرس داخلی

مشاورین

معاونت برنامه ریزی اقتصادی

کارشناس برنامه ریزی

مدیر تعالی

حوزه مدیریت

مدیر سرمایه گذاری

کارشناس سرمایه گذاری

مدیر مالی و اداری

تحصیلدلر

کارشناس پیگیری